Ens caracteritza la proximitat amb el client, la qualitat de servei i el rigor jurídic.
18-07-2017

Clàusula sol i reclamació de despeses hipotecàries

Seminari celebrat a Barcelona per l'editorial jurídica Sepin sobre “clàusula sol i reclamació de despeses hipotecàries”.
Llegir més

18-07-2017

CLÀUSULA SOL I RECLAMACIO DE DESPESES HIPOTECÀRIES

Seminari celebrat a Barcelona per l'editorial jurídica Sepin sobre “clàusula sol i reclamació de despeses hipotecàries”.
Llegir més

14-07-2017

MODIFICACIÓ LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Reial decret-llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica la Llei de Propietat intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril) entrarà en vigor l'1 d'agost de 2017. La normativa reguladora de la propietat intel·lectual protegeix els drets d'autor i connexos a Espanya, trobant-se, entre ells, el dret que legitima al seu autor a autoritzar o prohibir la producció de còpies de la seva obra.
Llegir més

11-07-2017

FUTURA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES: PRIMER ESBORRANY

Reprenent el tema tractat en l'anterior publicació, el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades, entrarà en vigor el 25 de maig de 2018 i, per a això, Espanya deurà haver aprovat una nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) que adapti la normativa nacional a les disposicions contingudes en el reglament europeu. El primer esborrany ja conté diverses disposicions relatives a novetats trascendents.
Llegir més

10-07-2017

NOVETATS DEL REGLAMENT (UE) 2016/679, DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades, sent l'entrada en vigor el dia 25 de maig del 2018, comportarà la necessitat d'un major compromís per part de les empreses, així com dels ens públics. És per això que trobem una sèrie de novetats enfocades a una major protecció de les dades personals dels interessats.
Llegir més

05-07-2017

MODEL 720 – DECLARACIO DE BENS A L'EXTRANGER

Hisenda no sancionarà amb la multa del 150% de la quota als qui declarin fos de termini béns a l'estranger.
Llegir més

20-04-2017

Participació al XXXIII Congrès anual de la AHAJ-DSJV

L'advocada Alba Ródenas-Borràs participarà en el XXXIII Congrés Anual de l'Associació Hispà-Alemanya de Juristes que es celebrarà a Lanzarote durant els dies 14 a 18 de juny 2017.
Llegir més

19-04-2017

IMPOST DE SUCCESSIONS I AIXOVAR DOMÈSTIC

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC), en la seva resolució 3615/2015 dictada el 9 de febrer de 2017, resol estimant que, aportades proves que acrediten que l'aixovar domèstic d'un causant és inferior al 3% de la massa hereditària, correspon a l'Administració realitzar actuacions per desvirtuar el sostingut pels contribuents.
Llegir més

31-03-2017

NOVES MESURES TRIBUTÀRIES APROVADES PEL PARLAMENT CATALÀ

El dia 30 de març 2017 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei de pressupostos i la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, relatives a l'exercici 2017, recentment aprovades pel Parlament autonòmic.
Llegir més

15-02-2017

OBLIGACIONS I CONTRACTES

NOU LLIBRE SISE DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA Per Llei 3/2017, de 15 de febrer, del Parlament de Catalunya s'ha aprovat el nou llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. L'objectiu de la llei és aprovar la regulació dels contractes de compravenda, de permuta i de mandat, modificar i incorporar els contractes regulats per lleis especials i substituir la Compilació de dret civil de Catalunya.
Llegir més

27-01-2017

El Tribunal Suprem anul·la diverses clàusules en contractes de consumidors amb el BBVA i Banc Popular per considerar-les abusives

La sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va declarar abusiva la clàusula en la qual el BBVA imposa al prestatari el pagament de totes les despeses, tributs i comissions derivats del préstec hipotecari.
Llegir més

20-01-2017

Reial decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra

Aprovat el reial decret de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra indegudes.
Llegir més