Ens caracteritza la proximitat amb el client, la qualitat de servei i el rigor jurídic.
16-11-2015

Creació del Registre de Parelles estables a Catalunya

Decret Llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables (DOGC del 08/10/2015)
Llegir més

14-10-2015

Reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener de Enjudiciament Civil

Llei 42/2015, de 5 d'octubre. BOE 6 d´octubre.
Llegir més

01-10-2015

Conveni de l'Haia de 30 de juny de 2005 sobre Acords d'elecció del fòrum

Entrada en vigor: 1-X-2015
Llegir més

08-09-2015

El procediment per aconseguir una ordre europea de retenció de comptes d'un deutor

El Reglament (UE) nº 655/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014 estableix el procediment relatiu a l'ordre europea de retenció de comptes a fi de simplificar el cobrament transfronterer de deutes en matèria civil i mercantil. Va ser publicat en el DOUE el 27/06/2014.
Llegir més

18-08-2015

El certificat successori europeu

El Reglament d'execució (UE) Nº 1329/2014 de la Comissió de 9 de desembre de 2014, estableix els formularis del Reglament (UE) Nº 650/2012 del Parlamento Europeu i del Consell relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions en matèria de successions mortis causa i a la creació d'un certificat successori europeu.
Llegir més

17-08-2015

Quina llei s'aplica a la nostra successió? Novetats en dret comunitari a partir del 17.08.2015

Reglament (UE) Nº 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d'un certificat successori europeu.
Llegir més

31-07-2015

Llei 29/2015 de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en materia civil

Destaca d'aquesta llei la regulació del exequàtur, la prova del dret estranger, la litispendència internacional i la possibilitat de notificació directa al demandat. Publicada en el BOE de 31 de juliol 2015. Va entrar en vigor als 20 dies de la seva publicació.
Llegir més

28-07-2015

La fiscalitat de les herències i donacions de no residents i dels béns a l'estranger

A causa de la normativa existent, amb anterioritat a 2015, els no residents havien de pagar un import de l'Impost de Successions i Donacions superior al que havien d'abonar els residents. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va determinar mitjançant la sentència de 3 de setembre de 2014, que aquesta diferència impositiva entre residents i no residents suposava una discriminació contrària al dret comunitari (assumpte C-127/12).
Llegir més

21-07-2015

Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, de modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial

La Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, aprofundeix en la cerca de solucions que donin resposta a alguns dels problemes que afligeixen al sistema judicial espanyol. A tal fi, la reforma, en un article únic que conté cent setze apartats, articula un paquet de mesures estructurals i organitzatives encaminades a l'assoliment d'una millor resposta als ciutadans que acudeixen a la jurisdicció en defensa dels seus drets i interessos.
Llegir més

03-07-2015

Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària

El 3 de juliol de 2015 es va publicar en el BOE la Llei de Jurisdicció Voluntària, aplicable als expedients que requereixen la intervenció d'un òrgan jurisdiccional per a la tutela de drets i interessos en matèria de dret civil i mercantil, sense que existeixi controvèrsia que hagi de substanciar-se en un procediment contenciós.
Llegir més

30-03-2015

La reforma del Codi Penal 2015: Responsabiltat penal de les empreses. Compliance

Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
Llegir més

10-01-2015

Reglament (UE) 1215/2012 relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil

Es deroga el Reglament (CE) nº 44/2001, Reglament de Brussel·les. Aquest s'anomena Brussel·les 1bis.
Llegir més