Assessorem a societats i particulars en el seu mateix idioma.

Dret internacional privat

Reconeixement i execució de sentències estrangeres

Procés monitori europeu i d'escassa quantia

Comerç i contractació internacional

Herències de no residents i béns en l'estranger

Responsabilitat parental i reclamació d'aliments

Determinació de la llei aplicable i la competència judicial

Legalització de documents públics

Dret processal civil i mercantil

Accions de responsabilitat contractual i extracontractual

Responsabilitat dels agents de l'edificació

Validesa, interpretació, execució, resolució i rescissió de contractes

Arrendaments urbans i propietat horitzontal

Judicis monitori i canviari

Reclamacions de quantitat

Competència deslleial

Processos d'execució

Conflictes successoris

Dret de successions

Planificació successòria

Tramitació i execució d'herències, liquidació d'imposats

Valoració, divisió i repartiment del patrimoni

Determinació de legítimes

Negociació i litigis successoris

 

DRET COMUNITARI I INTERNACIONAL

Herències de no residents i amb béns a Espanya

Herències de residents i amb béns en l'estranger

Certificat successori europeu

 

DRET CIVIL CATALÀ

Compravenda a carta de gràcia

Pactes successoris

Testament vital, Autotutela 

 

Dret de família

Mediació i negociació patrimonial i familiar

Redacció d'acords prematrimonials i capitulacions

Redacció del conveni i pla de parentalitat de separació i/o divorci

Regulació de la situació de separació de parella de fet

Liquidació del règim econòmic matrimonial segons la llei aplicable

Nul·litat matrimonial

Reclamació d'aliments

Incapacitats, tuteles i figures de protecció del menor i incapaç

Determinació o impugnació de la filiació

 

DRET COMUNITARI I INTERNACIONAL

Parelles de diferents nacionalitats

Residència actual de la família diferent al lloc de celebració del matrimoni

Reclamació d'aliments internacional

Segrest internacional de menors

Dret d'empresa i societari

Constitució de Societats

Negociació i formalització d'acords entre socis

Negociació i formalització de pactes de socis, de joint venture o d'aliança estratègicas

Redacció i modificació d'Estatuts Socials

Preparació i/o intervenció en Juntes Generals

Secretaries de Consell d'Administració i de Comissions Executives

Elevació a públic i execució de tot tipus d'acords socials

Dissolució i liquidació de societats

Dret immobiliari

Acompanyament, negociació i formalització de les inversions immobiliàries dels nostres clients

Operacions de compravenda, opcions de compra, dació en pagament, cessió de crèdits, etc

Gestió i negociació de planejament i la seva execució.

Due Diligence immobiliària i urbanística

Arrendaments rústics i urbans

Assessorament en l'obtenció del visat "Golden Visa"

Fiscalitat immobiliària: compravenda, donació i altres figures

Contacte directe amb promotors i empreses immobiliàries solvents al mercat nacional i internacional acompanyant i assessorant als nostres clients en la transacció immobiliària

Dret mercantil contractual

Contractes de compravenda i subministrament

Agencia i distribució, franquícies

Protecció i cessió de "know how”

Acords de confidencialitat

Adquisició d'embarcacions d'esbarjo

Serveis de gestoria

Tramitació per a l'obtenció del NIE i del Visat Golden Visa

Tramitació d'escriptures davant el Registre Mercantil i de la Propietat

Gestions davant diferents organismes públics

Liquidació d'impostos