Ens caracteritza la proximitat amb el client, la qualitat de servei i el rigor jurídic.
11-07-2017

FUTURA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES: PRIMER ESBORRANY

Reprenent el tema tractat en l'anterior publicació, el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades, entrarà en vigor el 25 de maig de 2018 i, per a això, Espanya deurà haver aprovat una nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) que adapti la normativa nacional a les disposicions contingudes en el reglament europeu. El primer esborrany ja conté diverses disposicions relatives a novetats trascendents.

  • La normativa, a més de definir la figura de “Delegat de protecció”, establirà els casos en que serà preceptiu el seu nomenament.
  • En quant a les dades de les persones difuntes, es preveurà que el titular de les dades, abans de la seva mort, pugui indicar una prohibició expressa als hereus a l'accès de tals dades. 
  • Com hem comentat anteriorment, el consentiment tàcit ja no serà suficient per poder fer us de dades personals, sinó que es requerirà un consentiment exprés. 
  • En referència a les infraccions i a les sancions, les primeres augmentaran en número significativament (a mode d'exemple, passarà d'haver-hi 11 greus a 28), mentre que les sancions a imposar i la seva graduació es remetran al Reglament (UE) 2016/679 i probablement es mantindran els llindars existents en l'actual LOPD. 
  • També tractarà l'assumpte de la videvigilancia laboral, per quant es contempla la possibilitat de no haver d'informar expressament al treballador, bastant una simple col·locació de cartells de videovigilancia per legitimar la captació d'imatges. 
  • A més, en relació a la informació crediticia, no podran entrar en la llista de morositat els deutes inferiors als 50 euros, així com deuran desapareixer després del transcurs de 5 anys. 
  • Finalment, es requerirà el consentiment de l'afectat per a cadascuna de les operacions en les quals es vagi a utilitzar les seves dades personals. Per tant, quan es pretengui usar una dada per a diverses finalitats, l'afectat haurà d'acceptar cadascuna d'elles.