Ens caracteritza la proximitat amb el client, la qualitat de servei i el rigor jurídic.
28-07-2015

La fiscalitat de les herències i donacions de no residents i dels béns a l'estranger

A causa de la normativa existent, amb anterioritat a 2015, els no residents havien de pagar un import de l'Impost de Successions i Donacions superior al que havien d'abonar els residents. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va determinar mitjançant la sentència de 3 de setembre de 2014, que aquesta diferència impositiva entre residents i no residents suposava una discriminació contrària al dret comunitari (assumpte C-127/12).

En conseqüència la normativa tributària espanyola s'ha adequat al que es disposa en la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d'acord amb la Llei 26/2014 que va entrar en vigor l'1 de gener de 2015 (Disposició Final 3ª: Modificació de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions).

Les novetats més rellevants són:

a) En el cas de l'adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, si el causant hagués estat resident en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, diferent d'Espanya, els contribuents tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on es trobi el major valor dels béns i drets del cabal relicte situats a Espanya. Si no hi hagués cap bé o dret situat a Espanya, s'aplicarà a cada subjecte passiu la normativa de la Comunitat Autònoma que resideixi.

b) En el cas de l'adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, si el causant hagués estat resident en una Comunitat Autònoma, els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per aquesta Comunitat Autònoma.

c) En el cas de l'adquisició de béns immobles situats a Espanya per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i intervius, els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on radiquin els referits béns immobles.

d) En el cas de l'adquisició de béns immobles situats en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, diferent d'Espanya, per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i intervius, els contribuents residents a Espanya tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma en la qual resideixin.

e) En el cas de l'adquisició de béns mobles situats a Espanya per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i intervius, els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on hagin estat situats els referits béns mobles un major nombre de dies del període dels cinc anys immediats anteriors, explicats de data a data, que finalitzi el dia anterior al de meritació de l'impost.

A l'efecte del que es disposa la llei, es considerarà que les persones físiques residents en territori espanyol ho són al territori d'una Comunitat Autònoma quan romanguin al seu territori un major nombre de dies del període dels cinc anys immediats anteriors, explicats de data a data, que finalitzi el dia anterior al de meritació.

Devolució d'ingressos indeguts: D'acord amb la citada sentència comunitària, els no residents tenen dret a la devolució de l'import pagat a l'excés per aquests conceptes. La devolució d'ingressos indeguts es pot sol·licitar dins dels quatre anys següents a la finalització del termini de presentació de la declaració o després de la presentació fora de termini de la mateixa.

Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'estat: La reclamació de la responsabilitat patrimonial de l'estat per violació del dret comunitari entra en consideració quan ha transcorregut el termini de prescripció, és a dir, transcorreguts quatre anys des de la presentació. Aquesta reclamació es pot interposar fins al 10 de novembre de 2015.

Veure Sentència

Veure PDF