Ens caracteritza la proximitat amb el client, la qualitat de servei i el rigor jurídic.
14-07-2017

MODIFICACIÓ LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Reial decret-llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica la Llei de Propietat intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril) entrarà en vigor l'1 d'agost de 2017. La normativa reguladora de la propietat intel·lectual protegeix els drets d'autor i connexos a Espanya, trobant-se, entre ells, el dret que legitima al seu autor a autoritzar o prohibir la producció de còpies de la seva obra.

No obstant,  aquest dret troba com a limitació la còpia privada, derivada de la Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell. Com a contrapartida, els titulars dels drets sobre l'obra reproduïda hauran de rebre una compensació equitativa i per a això, es va establir que tal compensació seria a càrrec d'una partida dels pressupostos generals de l'Estat. En aquest sentit, els recents pronunciaments juidicials europeus i nacionals han deixat sense vigència l'actual regulació de la compensació equitativa per còpia privada, romanent en vigor el dret de reproducció per còpia privada.

Per això,  ha de procedir-se a una regulació introduint una sèrie de novetats, derivades de la substitució de l'actual model de compensació equitativa finançat a càrrec dels Pressupostos generals de l'Estat per un model basat en el pagament d'un import a satisfer pels fabricants i distribuïdors d'equips, aparells i suports de producció:

  • Es precisen aspectes puntuals de la definició del límit de còpia privada [art. 31.2.b)].
  • El desenvolupament d'aspectes procedimentals per fer efectiva la compensació: seran creditors els autors i editors de les obres; i es consideraran deutors els fabricants a Espanya dels equips, mentre que actuïn com a distribuïdors comercials, així com els adquirentes dels mateixos fora d'Espanya per a la seva distribució comercial.
  • L'instrument  jurídic on es concretaran els equips subjectes al pagament de la compensació equitativa, així com la quantia de la mateixa, serà una Ordre del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials.
  • Un sistema de reemborsament, aplicable a aquells casos on havent abonat la compensació equitativa, es justifiqui el dret al seu reemborsament per trobarse en una causa d'exoneració per destinar l'equip a un ús exclusivament professional o a la seva exportació o lliurament intracomunitari.

Aquesta situació en la qual la normativa que establia el pagament de la compensació equitativa a través dels pressupostos generals ha perdut vigència ha provocat que els titulars de drets de propietat no disposin de cap sistema que els permeti compensar el perjudici dels drets deixats de rebre per la còpia privada. A més, es produeix un incompliment del Dret europeu i, per això, es requereix una acció legislativa immediata mitjançant un procediment d'urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.